Objectius i funcions

Objectius i funcions

El Banc de Llavors Forestals, en funcionament des de 1994, és una instal·lació per al processat i conservació de materials forestals de reproducció. Funciona com a estructura de suport per al desenvolupament de treballs forestals, facilitant l'ús diversificat d'espècies vegetals en la reforestació i en projectes específics de recuperació d'àrees degradades, així com a banc de conservació de recursos genètics forestals.

Objectius i funcions

  • Assegurar la provisió de lots de llavors i parts de planta, de bona qualitat i origen conegut, d'espècies vegetals d'interès forestal, tant per cobrir les necessitats de producció de la Generalitat Valenciana com de planteristes privats.    
  • Procurar la conservació de lots de llavors i parts de planta d'espècies amb interès forestal, aplicant tècniques que asseguren la màxima longevitat possible en cada espècie, amb la finalitat de comptar amb fons de conservació ex situ de recursos genètics forestals, especialment d'aquelles espècies, subespècies i ecotips amenaçats, que ocupen àrees restringides de distribució o que posseeixen taxes reduïdes d'eficàcia reproductiva. 
  • Delimitar i caracteritzar àrees forestals (masses, colps o peus aïllats) com a àrees de reserva de recursos genètics, pel seu interès per a l'obtenció de materials i per a la conservació in situ de recursos genètics. Aquestes àrees de reserva genètica tindran una consideració especial en relació a la seua conservació i gestió, s'hi evitaran els aprofitaments i accions que no siguen compatibles amb la conservació dels recursos esmentats i es duran a terme treballs per tal de protegir-les dels incendis, millorar-ne la capacitat reproductiva i facilitar les tasques de recol·lecció de materials de reproducció.
  • Gestionar els mecanismes de control i regulació relatius a la producció i als patrons de qualitat dels materials forestals de reproducció procedents de la forest de la Comunitat Valenciana o que siguen destinats a la producció de planter per a treballs de reforestació en l'àmbit forestal valencià, establits per l'ORDRE de 19 de febrer de 1997, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual s 'estableixen les normes relatives a la procedència i els patrons de qualitat dels materials de reproducció que s'utilitzen per a fins forestals al territori de la Comunitat Valenciana. 
 
Les comeses exposades desenvolupen i fan efectius els articles 68, 69 i 70 del capítol III (repoblació forestal) del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana.
 
  • L'emmagatzematge de fons duplicats de les mostres del Banc de Germoplasma de Flora Silvestre Valenciana, així com la recol·lecció i el manteniment de propàguls d'espècies endèmiques, rares o amenaçades, en quantitats suficients per a abastir els projectes de conservació de la Generalitat, i la determinació de protocols de germinació i el cultiu de les espècies esmentades. Aquesta funció dona compliment amb l'article 28 del DECRET 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades i es regulen mesures addicionals de conservació.
  • L'emmagatzematge d'una col·lecció base, conservada a mitjà i llarg termini, de la Col·lecció de Varietats Tradicionals Valencianes d'Interès Agrari. Aquesta col·lecció es va posar en marxa el 2016, en el marc del Pla Valencià de la Diversitat Agrària.
 

ECOGEN

Listado documentos