Naixement riu Tuéjar

Naixement riu Tuéjar

El projecte Restauració de la vegetació de ribera en el paratge natural municipal naixement del Riu Tuéjar és una mostra de la col·laboració del CIEF amb els ajuntaments. En aquest cas es tracta d'un projecte impulsat i finançat per l'Ajuntament de Tuéjar en el paratge emblemàtic del municipi, que compta amb l'assessorament i acompanyament de l'equip de restauració ecològica d'ecosistemes del CIEF.

L'espai fluvial del riu Tuéjar presenta actualment símptomes de degradació deguda a diversos factors, entre els quals destaca la presència d'espècies invasores com la canya comuna (Arundo donax) i d'espècies arbòries exòtiques. La degradació s'ha desencadenat, principalment, per l'intens ús agrícola de la zona, que ha provocat la fragmentació del bosc de ribera i la deforestació.

El projecte s'ha executat entre la darreria de l'any 2020 i el 2021, amb els següents objectius principals:

  • Millorar de la qualitat del bosc de ribera mitjançant la recuperació de les comunitats vegetals climàciques, és a dir, la vegetació òptima i estable de l'indret, o les més properes a aquest estat.
  • Recuperar i millorar el valor paisatgístic.
  • Fomentar una estructura sostenible, fent compatible els usos del territori amb la funció ecològica dels recursos fluvials, acordada per la societat.

El projecte ha dut a terme les següents accions principals:

  • Eliminació de l'espècie vegetal invasora Arundo donax als paratges de la font de la Morca, pou Caldero i font del Molino.
  • Eliminació d'espècies arbòries invasores a la microreserva de flora Riberes del riu Tuéjar.
  • Plantació d'espècies autòctones.

Durant les accions s'han plantat més de 700 exemplars de plantes helòfites, provinent del viver de planta dolça-aqüícola del Palmar, i de ribera, provinent dels vivers forestals del CIEF. El ventall d'espècies inclou salze (Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix atrocinerea i Salix alba), baladre (Nerium oleander), canya jueva (Arundo micrantha), àlber (Populus alba), bolqueret (Crataegus mongyna), marfull (Viburnum tinus), freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), om (Ulmus minor) i lledoner (Celtis australis).