CATÀLEG DE FORESTS DE DOMINI PÚBLIC I D'UTILITAT PÚBLICA

CATÀLEG DE FORESTS DE DOMINI PÚBLIC I D'UTILITAT PÚBLICA

 Descàrrega el Catàleg de Forests d'Utilitat Pública (llibre divulgatiu 2015) (155 MB)

Què significa domini públic?

El Patrimoni de la Generalitat està constituït pel conjunt dels béns i drets que li pertanyen.

Són béns i drets de domini públic de la Generalitat els destinats a l'ús general o a la prestació de serveis públics o administratius o aquells declarats per una llei.

Què són les forests de domini públic?

Són de domini públic o demanials i integren el domini públic forestal:

  • Per raons de servei públic, les forests incloses o que s'inclouen en el Catàleg de Forests d'Utilitat Pública.
  • Les forests comunals, pertanyents a les entitats locals, en tant el seu aprofitament corresponga al comú dels veïns.
  • Aquelles altres forests que, sense reunir les característiques anteriors, hagen sigut afectades a un ús o servei públic.

Què és el catàleg?

El Catàleg de Forests de Domini Públic i d'Utilitat Pública és un registre públic de caràcter administratiu que inclou totes les forests que compleixen les funcions ecològiques i socials establides en la legislació forestal nacional i autonòmica.

Documentació del Catàleg:

  • Tres llibres: un per província, amb dades de límits, superfícies, espècies i enclavats, entre altres.
  • El Fons Documental: que recopila la principal documentació associada a l'expedient administratiu de cada forest.

Per a què serveix?

  • Afermar la delimitació i defensa de la propietat de les forests públiques.
  • Conéixer l'estat i delimitació de les forests declarades de domini públic i d'utilitat pública en la Comunitat Valenciana, tant de titularitat municipal com de la Generalitat.

La inclusió d'una forest en el Catàleg suposa el major grau de protecció per a la mateixa i, des de l'aprovació de la Llei 43/2003 de Montes, li atorga la consideració de de Domini Públic. Això implica que les forests incloses en el catàleg són inalienables, imprescriptibles i inembargables i no estan subjectes a tribut algun que grave la seua titularitat.