Propietat i gestió de les forests

Propietat i gestió de les forests

La Llei Forestal classifica els terrenys forestals en públics i privats, en funció de la pertinença.Distribución de la propiedad forestal en la Comunitat Valenciana (PATFOR, 2012)

Qui gestiona el terreny forestal?

Els terrenys forestals poden ser gestionats per:

  • l'administració autonòmica (independentment de la titularitat dels terrenys)
  • altres ens públics/privats (ajuntaments, diputacions, etc.)

Terreny forestal gestionat per l'administració autonòmica

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori gestiona un terç del territori forestal valencià.

Terreny forestal gestionat per l'administració autonòmica
  Nº forests gestionats Superfície gestionada (ha)
Castelló 192 62.509
València 215 302.552
Alacant 174 65.095
Total 581 430.156

 

La superfície gestionada per l'administració es concentra fonamentalment en:

  • Les forests catalogades d'Utilitat Pública propietat de la Generalitat, Ajuntaments i altres entitats públiques: són inscrites en el Catàleg de Forests de Domini Públic i d'Utilitat Pública i, per tant, són considerades de domini públic.
  • Els consorcis i convenis amb Ajuntaments i particulars: són fórmules de gestió, per les quals el propietari cedeix la gestió a l'administració, i una vegada finalitzat, torna a ser gestionat pel seu propietari. Aquelles forests que gestiona l'administració forestal únicament en virtut d'un consorci o un conveni de repoblació no formen part del catàleg de forests.
  • Les forests patrimonials: són propietat de la Generalitat i provenen de transmissions realitzades per part de l'Estat, o d'adquisicions realitzades per l'administració autonòmica posteriorment. No han sigut inscrites en el Catàleg de Forests d'Utilitat Pública, si bé, segons un informe de l'advocacia de la Generalitat tenen la consideració de domini públic.
Tipus Pertinença
Forests catalogats d'Utilitat Pública Generalitat - Ajuntaments - Diputació - Confederació Hidrogràfica del Xùquer
Forests de la Generalitat Forests de Domini Públic pertanents a la Generalitat
Forests amb consorci/conveni de repoblació i gestió Ajuntaments - Particulars - Confederació Hidrogràfica del Xùquer - Estat
Forests amb conveni de gestió Particulars

SUPERFÍCIE FORESTAL NO GESTIONADA POR GVA

La superfície forestal no gestionada per la Generalitat, ja siga pública o privada, constituïx dos terços del terreny forestal (865.773 ha). Les forests dels particulars constituïxen més de la mitat de la superfície forestal.

Generalment, en aquests terrenys la gestió forestal la realitza directament el propietari i està tutelada per l'Administració.

Distribució de la superfície forestal segons titularitat i gestió (PATFOR, 2012)

Dades elaborades per el Servei d'Ordenació i Gestió Forestal (actualització juny 2023).