Registre d'empreses forestals

Registre d'empreses forestals

Què és Registre de Cooperatives, Empreses i Indústries Forestals?

És un registre de naturalesa administrativa i caràcter públic, en el qual poden inscriure's totes les empreses que fan treballs o aprofitaments forestals en les muntanyes (indústries forestals dedicades a serra, xapa, taulers, pasta, paper, suro, resina, biomassa, olis, pinyó, castanya, bolets i tòfones, així com qualsevol altre aprofitament forestal).

Com funciona?

El Registre té format electrònic i conté les dades de la persona o empresa interessada i la descripció de l'activitat empresarial o professional conforme al vocabulari comú de contractes públics (CPV) (arxiu PDF, 2,2 MB).

Durant tot l'any poden inscriure's en el Registre aquelles persones o empreses que es dediquen a activitats econòmiques relacionades amb el sector forestal. L'interessat ha de mantindre les dades actualitzades en tot moment, i pot sol·licitar la cancel·lació de la inscripció en el registre quan el requerisca.

Aquelles empreses o professionals forestals que hagueren sol·licitat la seua inclusió en el Registre de Cooperatives, Empreses i Indústries Forestals de la Comunitat Valenciana amb anterioritat a la publicació d'aquest decret, s'entendrà rebuda la seua sol·licitud amb efectes de la data d'entrada en vigor d'aquesta.

A quin òrgan es dirigeixen les sol·licituds d'inscripció?

L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de les sol·licituds d'inscripció és la Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental.

El termini màxim de resolució és de tres mesos.

Tràmits administratius

Documents de descàrrega

Enllaços d'interés

Normativa