Organismes

Plantacions forestals temporals

Plantacions forestals temporals

Què són les plantacions forestals temporals?

Segons el Decret 58/2013 d'aprovació del PATFOR, la plantació o cultiu forestal és la implantació d'espècies forestals en un terreny mitjançant sembra o plantació, sotmeses a una intervenció humana continuada des del seu establiment i amb un torn d'aprofitament inferior a 50 anys.

Què és el Registre de Plantacions Forestals Temporals i quina és la seua finalitat?

És una eina administrativa per al reconeixement del caràcter forestal temporal de les plantacions de qualsevol de les espècies indicades en l'Annex I (arxiu PDF, 123KB) per als objectius de producció assenyalats, que s'establisquen en terrenys agrícoles.

El Registre facilita l'accés a la informació sobre plantacions forestals temporals, assegura la traçabilitat dels productes obtinguts i serveix per a elaborar les estadístiques forestals.

Quins requisits són necessaris?

Les persones interessades poden incloure en el Registre qualsevol plantació amb espècies forestals, sempre que:

  • el terreny siga agrícola i inferior a 25 hectàrees
  • el terreny no siga superior a 10 hectàrees, si està afectat per un espai natural protegit o per Xarxa Natura 2000
  • s'aprove el corresponent pla tècnic de gestió forestal simplificat per a plantacions forestals temporals per part de l'administració forestal
  • no hagen rebut ajudes, amb anterioritat a l'Ordre, incompatibles amb l'eliminació de la plantació

Quins avantatges té registrar una plantació forestal temporal?

La plantació forestal temporal registrada pot eliminar-se en qualsevol moment, presentant la corresponent declaració responsable d'eliminació, i utilitzar-se posteriorment per a una fi agrícola.

Cal tindre en compte que, si el terreny o una part del mateix és de Domini Públic Hidràulic, la superfície afectada passarà a tindre caràcter forestal de forma permanent una vegada efectuada la plantació.

Tràmits administratius i terminis

Enllaç als tràmits administratius relacionats amb les plantacions forestals temporals

 

Material divulgatiu

Normativa