Instruments tècnics de gestió forestal

Instruments tècnics de gestió forestal

Les forests han de ser gestionades de forma sostenible, integrant els aspectes ambientals amb les activitats econòmiques, socials i culturals, amb la finalitat de conservar el medi natural al mateix temps que generar ocupació i col·laborar a l'augment de la qualitat de vida i expectatives de desenvolupament de la població rural. La forma més senzilla de garantir això és l'aprovació i aplicació dels instruments tècnics de gestió forestal (ITGF).

Què és un instrument tècnic de gestió forestal?

És un document que organitza en el temps i l'espai els aprofitaments, els usos i les millores en els terrenys forestals a nivell de finca o forest.

Qui ha de realitzar un instrument tècnic de gestió forestal?

Qualsevol propietari particular interessat a gestionar activament la seua finca o forest hauria de realitzar un ITGF amb la finalitat de simplificar els tràmits administratius i reduir els terminis d'autorització requerits per a executar els aprofitaments, usos i millora en terreny forestal.

A més, els titulars de les forests declarades d'utilitat pública i les declarades protectores tenen l'obligació legal de realitzar un instrument tècnic de gestió forestal en un termini de 25 anys. D'altra banda, l'òrgan forestal regularà en quins casos serà obligatori disposar d'aquest instrument en forests privades no protectores i en forests públiques no catalogades.

Quins són els avantatges de disposar d'un ITGF en la nostra finca o forest?

Per a la concessió d'ajudes en matèria de gestió forestal i en matèria de transformació i comercialització de productes forestals, en el marc del "Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020", és imprescindible que les actuacions a subvencionar estiguen contemplades en un instrument tècnic de gestió forestal.

A més, les subvencions en matèria de gestió forestal no s'integraran en la base imposable IRPF si la renda mitjana obtinguda de les finques o forests té un període de retorn superior a 20 anys i aquestes finques o forests es gestionen d'acord amb un instrument tècnic de gestió forestal -segons la disposició addicional quarta de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques-.

Quins són els ITGF que poden realitzar els propietaris d'un terreny forestal?

  • Projecte d'ordenació de forests
  • Pla tècnic de gestió forestal
  • Pla tècnic de gestió forestal simplificat

Quin instrument tècnic de gestió forestal he de realitzar preferentment?

A) Pla tècnic de gestió forestal simplificat

  • En finques de titularitat privada amb una superfície forestal inferior a 25 hectàrees.
  • Ho signa el mateix propietari i té una vigència de 5 anys.

B) Pla tècnic de gestió forestal

  • En forests o finques de xicoteta extensió (superior a 25 hectàrees) o sense un objectiu predominant de producció de fusta, suro, resina o amb masses d'arbrades immadures.
  • Ho signa un enginyer de forests o un enginyer tècnic forestal i té una vigència, fins a la seua revisió, de 10 anys.

C) Projecte d'ordenació de forests

  • En forests amb un objectiu que requerisca un inventari forestal precís o en forests amb una extensió considerable.
  • Ho signa un enginyer de forests o un enginyer tècnic forestal i té una vigència, fins a la seua revisió, de 10 anys.

Regulació i guia per a la redacció

Fins a l'aprovació de les instruccions autonòmiques generals per a l'ordenació de forests, la redacció dels ITGF es realitzarà conforme al Manual d'instruccions per a la redacció d'Instruments Tècnics de Gestió Forestal en la Comunitat Valenciana. Encara que aquest manual no té caràcter normatiu, ha sigut elaborat com a guia metodològica concorde als criteris d'avaluació de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.

A més, caldrà tindre en compte que les Instruccions generals per a l'ordenació de forests arbrades de 1970 i les Normes generals per a l'estudi i redacció dels plans tècnics de forests arbrades de 1971 estan vigents com a dret estatal supletori.

Està previst que els ITGF queden regulats definitivament després de l'aprovació de les Instruccions autonòmiques generals per a l'ordenació de forests de la Comunitat Valenciana de conformitat amb l'article 32 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes.

Relació dels ITGF amb la planificació forestal d'àmbit autonòmic

Els instruments tècnics de gestió forestal hauran d'adequar-se als plans d'ordenació dels recursos forestals de demarcació (PORF) quan existisquen i, en el cas que no existisquen, hauran de revisar-se i adaptar-se en el moment que aquests s'aproven.

Existeix alguna alternativa als instruments tècnics de gestió forestal?

Una vegada estiguen aprovades les Instruccions autonòmiques generals per a l'ordenació de forests de la Comunitat Valenciana, si les característiques de la seua forest li ho permeten, els propietaris de finques forestals podran adherir-se als models tipus de gestió forestal aprovats per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, en col·laboració amb el Ministeri amb competències en matèria forestal. Estos models tipus de gestió forestal es troben en fase d'elaboració.

Material Divulgatiu

Normativa