Organismes

Comerç legal de la fusta

Comerç legal de la fusta

Quin instrument legal combat les tales il·legals i la seua comercialització?

El Pla d'Acció per a l'Aplicació de Lleis, Governança i Comerç Forestals  (FLEGT), aprovada por la Unió Europea en 2003.

El desenvolupament del Pla ha donat lloc al Reglament sobre llicències FLEGT i ho Reglament EUTR sobre obligacions d'aquells que comercialitzen fusta i productes derivats.

L'Espanya aquesta normativa queda recollida a través del Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per a assegurar la legalitat de la comercialització de la fusta i productes de la fusta (B.O.E d'11 de desembre de 2015).

L'objectiu principal es garantir l'origen legal de la fusta i productes derivats, que es comercialitzen a la Unió Europea.

Quines autoritats s'encarreguen d'aplicar aquests reglaments?

Reglament FLEGT:

La Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació de la Subdirecció General de Política Forestal i Lluita contra la Desertificació, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Reglament EUTR:

La Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, referent a l'art. 3.2 del Reial decret 1088/2015.

La Direcció General de Medi natural i Animal, dependent de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infrestructures i Territori, referent a la resta d'articles.

A qui afecta ho reglamente EUTR?

Als agents i comerciants que comercialitzen con fusta i productes de la fusta en el mercat de la Unió Europea.

Somie agents els importadores de fusta o productes de la fusta, propietaris forestals i rematants (compra de fusta en peus) que comercialitzen por primera vegada en el mercat de la UE

Somni comerciants els que venen o adquireixen fusta o productes de la fusta prèviament comercialitzats dins de la UE

Quins productes estan afectats por ho reglamente EUTR?

Fusta en brut, llenyes, fusta serrada, taulers, mobles, calaixos, barrils, peces de fusteria, etc.

Relació de productes de fusta (Annex III del Reial decret 1088/2015) (Descàrrega PDF 65KB)

Quines obligacions tenen els agents i comerciants?

Els agents tenen l'obligació de:

  • Comercialitzar fusta o subproductes aprofitats legalment.
  • Presentar la Declaració Responsable, cada any abans del 31 de març a través del portal EUTR
  • Disposar d'un Sistema de Diligència Deguda
  • Mantindre i avaluar periòdicament el Sistema de Diligència Deguda
  • Conservar la documentació durant 5 anys i facilitar-la a les autoritats competents cas que la sol·liciten

Els comerciants tenen l'obligació de:

  • Assegurar la traçabilitat dels seus productes mitjançant la identificació dels proveïdores i clientes de fusta i productes de fusta
  • Conservar la documentació durant 5 anys i facilitar-la a les autoritats competents cas que la sol·liciten

Declaració responsable

Les declaracions responsables es realitzaran a través del sistema d'informació estatal, EUTR, al qual s'accedirà donant-se d'alta en el portal creat a aquest efecte.

Portal Web Declaració Responsable EUTR (punxe per a accedir al portal)

Enllaç al Procediment per a l'esmena de la Declaració Responsable

Nota informativa sobre el Reglament EUTR (descàrrega arxiu PDF 204kb)

El termini per a la seua presentació finalitza el 31 de març de l'any següent que es declara.

material divulgatiu

Normativa