Red Nacional de vías pecuarias

Red Nacional de vías pecuarias

Canyada real de la Serranía o de Hortola (Fuenterrobles)

La Xarxa Nacional integra totes les canyades i aquelles altres vies pecuàries que garanteixen la continuïtat d'aquestes, sempre que el seu itinerari discórrega entre dos o més Comunitats Autònomes, i també les vies pecuàries que servisquen d'enllaç per als desplaçaments ramaders de caràcter transfronterer.

Les Comunitats Autònomes poden proposar la inclusió de traçats que, discorrent pels seus respectius territoris, estan comunicats amb aquesta Xarxa.

La Comunitat Valenciana està elaborant una proposta de les vies pecuàries classificades en el territori que, per reunir els requisits de Llei 3/1995 de Vies Pecuàries, hagen de pertànyer a la Xarxa Nacional. És a dir, s'estan identificant i seleccionant els camins de bestiar que han servit o serveixen per als desplaçaments de bestiar en el territori valencià i l'itinerari del qual travesse les fronteres de la Comunitat Autònoma, per a continuar per comarques pertanyents a províncies limítrofes.

Les vies pecuàries que formen part de la Xarxa Nacional seran aquelles que funcionen com a elements vertebradors del territori, és a dir, conformen la xarxa primària de vies pecuàries i, sobre la base de la qual s'articula tota la xarxa en les diferents comunitats autònomes.