Organismes

Portals

Vegetació

Vegetació

Carrascal

Bosquets de carrasques

 

Arce

Exemplar d´auró 


La conjunció de l'orografia i el clima han donat lloc a les comunitats vegetals del paratge, que al seu torn s'han vist alterades pels incendis i l'activitat humana.

 

Com resultat en l'actualitat es poden trobar pinedes de Pinus halepensis, la formació arbòria predominant i xicotets bosquetes de carrasques (Quercus rotundifolia), en els que s'intercalen alguns exemplars d'auró (Acer monspessulanum) , fleix (Fraxinus ornus) i roure xicotet (Quercus faginea) .

 

També es destaquen les comunitats vegetals rupícoles, que compten amb espècies d'alt interés per a la seua conservació.