Organismes

Portals

PNM Font del Baladre Fontanars Riu d Agres - Muro de Alcoy

Vegetació

Vegetació


Baladre
Exemplar de baladre (Nerium oleander)

 

 SalzesVista  de  la  salzeda  a   l´hivern

 

 

El paratge conté una vegetació de ribera ben estructurada i amb elevada naturalitat. Es destaca la presencia de una diversitat d'hàbitats.

En funció de la proximitat de l´aigua les principals associacions vegetals identificades al paratge són:

  •  Vegetació lacustre: canyisser-bogar (Phragmition) i jonquera (Molinio-holoschoenion).
  •  Vegetació de ribera: salzedes (Salicetum triandro-eleagni) , baladrars (Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri) i esbarzerars (Rubo-coriarietum myrtifoliae). També hi ha una representació del bosc galeria constituït per l'albereda (Populetum albae). 

A banda de la vegetació vinculada a l´aigua  es pot trobar vegetació muntanyesa, en que a part dels pins apareixen carrasques (Quercus rotundifolia), fleixos (Fraxinus ornus) i algun om (Ulmus minor) que ha sobreviscut a la grafiosis.