Organismes

Portals

Vegetació

Vegetació

 Canyís

 

Pinar al talud de les llacunes

 

Nicotiana glauca

Incrustada en una extensa massa de terrenys cultivats, el paratge exhibix dos ecosistemes molt diferenciats: per un costat, la zona que envolta les llacunes és un talús amb vegetació forestal i arbustiva en crosta calcària sobre llims rojos amb predomini del timó (Thymus vulgaris), romer (Rosmarinus officinalis), llentiscle (Pistacia lentiscus), coscoll (Quercus coccifera) i, en general, arbustos associats a Rosmarinus officinalis i Globularia alypum (Rigual 1972) i relictes associacions forestals, amb el pi blanc (Pinus halepensis), el pi pinyoner (Pinus pinea) i l’arçot (Rhamnus lycioides) com a espècies més representatives i, d’un altre, en els sectors perimetrals de les llacunes, zones palustres en què el canyís (Phragmites australis) i els tamarius (Tamarix canariensis) dispersos alternen amb espècies més oportunistes com ara la canya (Arundo donax). Per desgràcia, encara és manifest el caràcter antròpic que van tindre estes llacunes en què es van introduir diverses espècies exòtiques per a la fixació dels talussos (Carpobrotus edulis) o amb objectius ornamentals (Nicotiana glauca), entre altres.