Transport Públic

T'interessa

2020 Ajudes empreses que presten transport públic regular de viatgers per la Covid-19

2020 Ajudes empreses que presten transport públic regular de viatgers per la Covid-19

El Consell aprova mitjançant decret els bases reguladors i convocatòria d'ajudes per la Covid-19 a empreses que presten transport públic regular de viatgers d'ús general.

DECRET 88/2020, de 31 de juliol, del Consell d'aprovació dels bases reguladors i convocatòria d'ajudes per la Covid-19 a empreses que presten transport públic regular de viatgers d'ús general.

 

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà als 09.00 hores del 4 d'agost de 2020 i finalitzarà als 08.59 hores del 13 d'agost de 2020.

Accés a través del següent enllaç:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21042&version=amp

 

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D'AJUDES
Amb data 18 de novembre de 2020, el Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha dictat resolució per la qual s'adjudiquen els ajudes de la convocatòria d'ajudes per la Covid-19 a empreses que presten transport públic regular de viatgers i viatgeres d'ús general, a l'empara del Decret 88/2020.
 
Pot consultar el text de la resolució a través del següent enllaç:

https://dogv.gva.es/datos/2020/11/25/pdf/2020_9962.pdf