Transport Públic

T'interessa

2023 Ajudes per a la modernització d'empreses de transport de viatgers per carretera i d'empreses que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del PRTR_ Next Generation-EU

2023 Ajudes per a la modernització d'empreses de transport de viatgers per carretera i d'empreses que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del PRTR_ Next Generation-EULa Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat aprova la convocatòria d'ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea, NextGeneration EU.

ORDRE 4/2023, de 15 de maig, de 2023, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a la modernització d’empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d’empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència- finançat per la Unió Europea, NextGeneration EU.

Correcció d'errades de ORDRE 4/2023, de 15 de maig, de 2023, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a la modernització d’empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d’empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència- finançat per la Unió Europea, NextGeneration EU.

DESTINATARIS ÚLTIMS DE LES AJUDES.

Persones físiques o jurídiques privades que tinguen la condició de PIME que tinguen la seua residència fiscal en la Comunitat Valenciana i que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a data de sol·licitud de les ajudes:

 1. Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 t de massa màxima, identificada amb la clau MDPE.

 2. Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE.

 3. Una autorització de transport públic de mercaderies, habilitant per a fer transport amb vehicles de fins a 3,5 t de massa màxima, identificada amb la clau MDLE.

 4. Una autorització d'operador de transport habilitant per a mitjançar en la contractació de transports públics de mercaderies, identificades registralment amb la clau OT.

També poden sol·licitar l'ajuda les persones jurídiques privades que tinguen la condició de PIME que a la data de sol·licitud de l'ajuda presten servei públic de transport urbà amb autobús i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions anteriors o les persones que intervinguen en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor, tal com es reflecteix en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, en el document de control i en el ADR.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES.

 • Categoria 1. Gestió de documents de control electrònics.

 • Categoria 2. Sistema de tacògraf intel·ligent de segona generació.

 • Categoria 3. Integració de documents de control electrònics en els sistemes de gestió.

 • Categoria 4. Implantació de sistemes TMS/ERP.

 • Categoria 5. Implantació de sistemes SAE.

 • Categoria 6. Actualització de sistemes SAE.

 • Categoria 7. Ajudes als serveis de transport de viatgers.

 • Categoria 8. Implantació d'aplicacions per a reclamacions per mitjans electrònics.

 • Categoria 9. Millora de sistemes de ticketing.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ.


El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar  el 18 de maig de 2023 i quedarà obert fins a l'extinció del programa el 30 de juny de 2024.
Accés al tràmit: https://www.gva.es/va/proc24168 

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS I MODELS NORMALITZATS.

 

PREGUNTES FREQÜENTS.


Es proporciona un document de Preguntes Freqüents (FAQ), un esquema i un tríptic informatiu amb l'objectiu de facilitar la comprensió de l'ajuda i que les sol·licituds, així com la documentació aparellada, siguen presentades de la forma més correcta possible.

En cas de dubte, poden enviar-se consultes a ayudastransporte@gva.es