Mapa acústic

Mapa acústic

El mapa acústic del municipi consistirà en la representació gràfica dels nivells de soroll existents al municipi, a fi d'analitzar-los i aportar informació sobre les fonts sonores causants de la contaminació acústica.

En l'annex III del Decreto 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica, es fa referència als requisits que han de complir les representacions gràfiques dels mapes acústics.