Programa d'actuació

Programa d'actuació

El programa d'actuació ha de contenir, en escau, les mesures que s'han d'adoptar per a millorar la situació acústica del municipi. Sobre la base de la informació proporcionada pel mapa acústic, ha d'incloure, almenys, les mesures següents:

  • Ordenació de les activitats generadores de soroll implantades o que s'han d'implantar.
  • Regulació del trànsit rodat.
  • Programes de minimització de la producció i transmissió de sorolls.
  • Establiment de sistemes de control de soroll.
  • Qualsevol altra que es considere adequada per a reduir els nivells sonors.

L'aprovació d'una ordenança municipal del soroll pot considerar-se una mesura de millora.

S'ha d'exposar clarament la delimitació de les zones en què s'aplicaran aquestes mesures, i també l'instant en què s'aplicaran i quina vigència tindran. Si escau, pot indicar-se que la vigència serà indefinida mentre no s'assolisquen uns nivells sonors determinats.

Haurà de proposar-se un pla de seguiment de l'efectivitat d'aquestes mesures correctores, mitjançant el mesurament en continu dels nivells sonors (monitoritzat) o mitjançant campanyes de mostreig programades.