Catàleg d'Arbres Monumentals i Singulars

Catàleg d'Arbres Monumentals i Singulars

Una de les tasques principals de l'equip del CIEF és la gestió del Catàleg d'Arbres Monumentals i Singulars de la Comunitat Valenciana, el document en què figuren inscrits tots els arbres i arbredes protegits. Es tracta un instrument dinàmic, la informació del qual és revisada i ampliada periòdicament. El Catàleg creix a partir del descobriment de nous exemplars amb dimensions que igualen o superen les requerides per la Llei 4/2006 per a la seua protecció genèrica, o a partir de la declaració com a Arbres Monumentals d'Interès Local per part dels ajuntaments. 
 
De vegades els arbres es localitzen en camp i s'inventarien per part de l'equip del CIEF. En altres casos es lliura un model de fitxa per a la presa de dades que complimenten els agents mediambientals o tècnics municipals. Posteriorment es revisa la informació i s'introdueix en la base de dades de patrimoni arbori
 
La gestió del Catàleg implica una tasca d'inventari per a incloure exemplars amb valors o dimensions destacades, amb potencial de ser declarats com a Monumentals o Singulars; a través del procediment de protecció expressa, segons les especificacions contingudes en el Decret 154/2018, de desplegament de la Llei 4/2006, o com a Monumentals d'Interès Local. Les dades corresponents a aquests exemplars, a més a més, són útils per a la realització d'investigacions i estudis comparatius.
 
La darrera actualització del Catàleg d'Arbres Monumentals i Singulars de la Comunitat Valenciana és del 23 de març de 2023.

Documents i actualizació Catàleg 2023

Listado documentos