Consultes, suggeriments i peticions generals

Consultes, suggeriments i peticions generals

VIES PER A REGISTRE FORMAL DE CONSULTES, SUGGERIMENTS I PETICIONS GENERALS (sense procediment exclusiu), DIRIGIDES A LA SUBDIRECCIÓ GENERAL COMPETENT EN LA MATÈRIA, EN RELACIÓ AMB LA LLEI 4/2006 DE PATRIMONI ARBORI MONUMENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

> REGISTRE TELEMÀTIC -via de registre obligatòria per a persones jurídiques- https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18490&version=amp

Important indicar:

- Registre al qual s'adreça la sol·licitud: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

- Matèria: Patrimoni arbori - Subdirecció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.

> REGISTRE A OFICINA -en paper, opció possible només per a persones físiques-

El tràmit es pot fer des de qualsevol oficina de registre de les administracions públiques d'Espanya: ajuntaments, diputacions provincials, ministeris i, per descomptat, les de la Generalitat Valenciana. Important indicar:

- Registre al qual s'adreça la sol·licitud: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana.

- Matèria: Patrimoni arbori - Subdirecció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.

 

Direcció postal:

Subdirecció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Ciutat administrativa 9 d'Octubre, torre 1, planta 3 Carrer Democràcia, 77, 46018 València