Ajuntaments i ciutadans

Ajuntaments i ciutadans

Ajuntaments

Segons l'article 6 de la Llei 4/2006, de Patrimoni Arbori de la Comunitat Valenciana, els ajuntaments tenen capacitat de dur a terme una protecció expressa:

  • Els ajuntaments, mitjançant un acord del ple de la corporació corresponent, podran declarar arbres monumentals d'interès local els exemplars o els conjunts arboris que destaquen en l'àmbit local, per les característiques de tipus biològic, paisatgístic, històric, cultural o social, i que siguen mereixedors de mesures de protecció i conservació. 
  • Aquesta declaració es comunicarà a la conselleria competent en medi ambient, que en procedirà a la inscripció en la secció corresponent del Catàleg d'Arbres Monumentals. 
  • Cada ajuntament gestionarà el Catàleg d'Arbres Monumentals d'Interès Local corresponent.

Els ajuntaments podran protegir arbres en terreny públic i privat. Per tal de fer efectiva la inclusió en el Catàleg d'Arbres Monumentals es requereix un informe tècnic, preferentment en format de fitxa. L'informe inclourà la localització (coordenades amb precisió mètrica), nom popular, si en té, espècie, mides del tronc i de la capçada, altura, edat si hi ha dades fiables (cronista o data de plantació) i altres possibles valors com ara de tipus històric, cultural, biològic o paisatgístic. Si es troba en terreny privat, cal donar audiència al titular, així com a possibles interessats.

Ciutadans

Les persones físiques o entitats interessades poden acudir a l'ajuntament o a la conselleria competent en medi ambient i sol·licitar l'inici d'un procediment de protecció. De la mateixa manera es requereix un informe tècnic, aportar la conformitat del titular, si no és la persona sol·licitant, i donar audiència a les parts interessades.

Documents

Listado documentos