Organismes

explotacions mineres en terreny forestal

Introducció

Introducció

L'activitat minera té una gran repercussió econòmica en la Comunitat Valenciana. Proveeix a sectors estratègics com la construcció, les infraestructures viàries o la ceràmica, a més de proporcionar-nos productes d'ús diari. Per contra, l'impacte visual i sobre el medi ambient és important, i és per això que la normativa estableix els mecanismes necessaris per a assegurar la restauració dels espais miners i la posada en valor del seu patrimoni natural.

Quina normativa les regula?

El Decret 82/2005, de 22 d'abril del Consell de la Generalitat, d'Ordenació Ambiental d'Explotacions Mineres en Espais Forestals de la Comunitat Valenciana (arxiu PDF, 1.014KB).

Té com a finalitat compatibilitzar el desenvolupament del sector miner amb la conservació del medi natural, mitjançant una ordenació ambiental de les activitats mineres a cel obert.

En el nostre territori es distribueixen més de 450 explotacions mineres i des que la normativa va entrar en vigor (2005) s'han tramitat des del Servei d'Ordenació i Gestió Forestal 375 Plans de Restauració Integral.

Què és un Pla de Restauració Integral (PRI)?

És un document d'enginyeria on els titulars de l'explotació minera que afecte espais forestals elaboren un projecte per a l'ordenació espacial i temporal dels treballs de restauració.

En les Forests d'Utilitat Pública, aquesta restauració ha d'assegurar el retorn dels terrenys als valors que van motivar la seua inclusió en el catàleg de Forests d'Utilitat Pública.

Documents de consulta per a elaborar el PRI

 

Explotacions mineres en terreny forestal en fase d'explotació

Explotación minera en terreno forestal en fase de explotaciónExplotación minera en terreno forestal en fase de explotaciónExplotación minera en terreno forestal en fase de explotación

Explotació minera restaurada en terreny forestal

Explotación minera en terreno forestal restaurada

 

Coneix el projecte LIFE TECMINE: Tècniques innovadores per a restauració de mines

Dades elaborades per el Servei d'Ordenació i Gestió Forestal (actualització juny 2022).