Operador de transport (Activitats auxiliars i complementàries)

Operador de transport (Activitats auxiliars i complementàries)

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Operador de transport        
TECG - Sol·licitud d'AUTORITZACIÓ d'agència de transport de mercaderies, de transitari o de magatzemista-distribuïdor (activitats auxiliars i complementàries). Operador del Transport Informació del tràmit a la web del PROP  PDF de la Sol·licitud
Cálculo del tributo y generación del formulario Informació del procedimient
VISAT d'autorització d'agència de transport de mercaderies, de transitari o de magatzemista-distribuïdor (activitats auxiliars i complementàries) d'Operador Transport Informació del tràmit a la web del PROP  PDF de la Sol·licitud Cálculo del tributo y generación del formulario Informació del procediment
Comunicació d'obertura o tancament de sucursals d'operadors de transport (Agencies de transport) Información del trámite en el PROP  PDF de la solicitud Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento  
TECG - Cambi de residència Información del trámite en el PROP  PDF de la solicitud Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento