Procediments administratius - Inspecció, sancions i reclamacions

Procediments administratius - Inspecció, sancions i reclamacions

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Inspecció, sancions i reclamacions        
Formulació de reclamacions pels usuaris de transports. Informació del tràmit al web del PROP PDF de la soll·icitud
  Tramitació telemàtica amb certificat digital
Tramitació d´expedients sancionadors en matèria de transports. Informació del tràmit al web del PROP PDF de la soll·icitud
  Tramitació telemàtica amb certificat digital