Objectius

Objectius

L'objectiu principal de projecte és millorar l'estat de conservació general de l'hàbitat dels boscos mediterranis de Taxus baccata, així com la seua capacitat de resiliència enfront de les principals amenaces que el posen en perill.

Amb la intenció d'assolir aquest objectiu central el projecte posarà el focus en els següents aspectes claus:

- Augment de la superfície de les petites teixeres a través de reintroduccions i/o reforç de les poblacions actuals, per tal d'establir un mínim de població viable als llocs on es veu més compromesa.

- Reducció de la fragmentació de l'hàbitat fent créixer l'actual superfície relativa de l'hàbitat en llocs adequats (fent seguiment de dades històriques, distribució actual, rangs ecològiques de les espècies i distància de les poblacions naturals més properes).

- Reducció de la competició a través de la gestió forestal. Molts dels llocs potencials van ser transformats per l'activitat humana. Després del seu abandonament, aquests espais van ser colonitzats per espècies arbòries colonitzadores. La reducció de la densitat tindrà com a segon benefici l'augment de la resistència als incendis forestals, car crea discontinuïtats i redueix la biomassa.

- Mesures de defensa passiva, que consisteixen en la reducció del brostejat i trepitjat de grans remugants, mitjançant tanques o protectors individuals.

- Col·lecció de germoplasma emmagatzemada al Banc de Llavors Forestals del CIEF.

- Producció de planta als vivers de la Generalitat Valenciana.

- Actualització del coneixement mitjançant el monitoratge de les àrees de treball i de l'hàbitat, la qual cosa inclou avaluació i seguiment durant totes les fases del projecte. Es farà amb el suport de mapes i dades de camp de espècies vegetals i animals que presents en l'hàbitat, així com les condicions climàtiques registrades per les estacions meteorològiques locals. Es definirà l'ecologia per tal de preveure possibles limitacions, especialment les relacionades amb la selecció d'àrees adequades actuals o futures.

- En matèria de comunicació, posada en marxa de la web del projecte i xarxes socials. Edició de fullets informatius del projecte i butlletins de notícies. Publicació d'informes tècnics i papers científics. Difusió en esdeveniments locals i internacionals dels objectius del projecte i d'aspectes claus relacionats amb la conservació de la flora autòctona i la xarxa Natura 2000. Aquests esdeveniments seran oberts a la població local i als grups d'interès clau.

- Campanyes de sensibilització adreçades a grups d'interès clau, com ara propietaris forestals, organitzacions d'esports de muntanya, ONG de conservació i de voluntariat, per a reduir les pressions sobre l'hàbitat.