Projectes amb finançament comunitari

Projectes amb finançament comunitari

Des de la secció de conservació de flora del CIEF es desenvolupen accions relatives a fons comunitaris assignats al Servei de Vida Silvestre. Aquestes accions corresponen a:

- Producció de plantes corresponents a espècies protegides, finançada des del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dins l'operació anomenada 8.5.3, Conservació i desenvolupament de la xarxa Natura 2000, del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana. 

- Producció de plantes orientades a la dotació de projectes de restauració d'Hàbitats d'Interés Comunitari, els que figuren en l'annexe I de la Directiva 92/43/CEE o Directiva Hàbitats, finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dintre del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana. La producció es centra majoritàriament en plantes estructurals, les dominants de cada hàbitat, usualment no protegides. 

-Seguiment d'indicadors de l'evolució d'accions de restauració d'Hàbitats d'Interés Comunitari finançats del fons FEDER. Es tracta d'establir uns indicadors físics que mostren l'evolució de l'hàbitat (nombre d'espècies, dimensions de paràmetres concrets, etc.) i fer-ne el seguiment al llarg del temps. Alguns dels resultats d'aquests seguiments figuren al mateix enllaç indicat per als fons FEDER i a l'apartat de divulgació.

D'aquesta manera, tret de la producció de flora singular, l'activitat de la secció de conservació de flora del CIEF relativa a producció de planta, ressenyada en les memòries anuals, correspon fonamentalment a la feta per als fons FEDER i FEADER.