Organismes

Portals

PNM Clot de la Mare de Déu - Burriana

PNM Clot de la Mare de Déu-Borriana

El Paratge Natural Municipal 'Clot de la Mare de Déu', va ser declarat l'any 2002, sent aquest el primer paratge declarat de la Comunitat Valenciana, i està localitzat en el terme municipal de Borriana, en la província de Castelló. El paratge comprén una superfície de 17,84 ha.

El Clot de la Mare de Déu és una paleollera que s'adscriu al complex fluvial del riu Millars. S'abastix d'aigua per la presència d'un brollador d'una certa importància que presenta una vegetació de macrófitos ben conservada amb restes de vegetació típica de bosc de ribera. La flora i fauna d'este enclavament han originat que el paratge es trobe inclòs en el catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.