Organismes

Autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte hivernacle

Autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte hivernacle

a) AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA D'EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE D'HIVERNACLE:
D'acord amb l'article 4 de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la que es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol, tota instal·lació en què es desenvolupe alguna de les activitats incloses en el seu annex I i genere les emissions especificades, haurà de comptar amb autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle expedida a favor del seu titular, excepte si la instal·lació està exclosa del règim comunitari d'acord amb la disposició addicional quarta de l´esmentada llei.

L'esmentada autorització ha d'incloure un PLA DE SEGUIMENT DE LES EMISSIONS d'acord amb el Reglament d'Execució (UE) 2018/2066 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell

En aquets apartat es facilita tota la informació de l'esmentat tràmit administratiu, que també inclou les modificacions de l'autorització (article 6 de la Llei 1/2005, de 9 de març) i del pla de seguiment. 

En virtut a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que va entrar en vigor el 2 d'octubre de 2016, per la qual s'establix en l'article 14 que les persones jurídiques, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, la sol·licitud de l'autorització com la de modificació s'haurà de realitzar via telemàtica.