Organismes

Informes de millora

Informes de millora

d) INFORMES DE MILLORA

D'acord amb l'article 69.1 del Reglament núm. 2018/2066, els titulars de les instal·lacions incloses en el règim de comerç hauran de sotmetre a l'aprovació de l'òrgan autonòmic competent un informe de millores en la metodologia de seguiment que continga la informació a què es referixen els apartats 2 i 3 de l'esmentat article segons siga procedent, en els terminis següent:

a) Cada quatre anys per a les instal·lacions de la categoria A, abans del 30 de juny de l'any corresponent;

b) Cada dos anys per a les instal·lacions de la categoria B, abans del 30 de juny de l'any corresponent;

c) Tots els anys per a les instal·lacions de la categoria C, abans del 30 de juny de cada any.

Així mateix, quan l'informe de verificació realitzat de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 2018/2067 assenyala irregularitats importants, o continga recomanacions de millora d'acord amb els articles 27, 29 i 30 del dit Reglament, el titular d'instal·lacions haurà de sotmetre a l'aprovació de l'autoritat competent un informe abans del 30 de juny del mateix any en què el verificador haja emés el seu. En el dit informe, el titular d'instal·lacions o operador d'aeronaus haurà de descriure les mesures i els terminis que ha aplicat o que pretén aplicar per a corregir les irregularitats detectades pel verificador i per a posar en pràctica les seues recomanacions. Les instal·lacions de baixes emissions estan exemptes de notificar les millores a què es referix este article 69.4

Quan procedisca, l'informe referit en el dit article 69.4 podrà combinar-se amb l'informe el que es referix l'apartat 69.1 del Reglament núm 2018/2066.

 

La presentació de l'informe de millora cal realtizar-la via telemàtica.