Aire

Qualitat de l'aire

El 16 de novembre de 2007 es va publicar la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, que té per objecte establir les bases en matèria de prevenció, vigilància i reducció de la contaminació atmosfèrica amb el fi d'evitar que això no sigui possible, disminuir els danys que d'aquesta puguin derivar per a les persones, el medi ambient i altres béns de qualsevol naturalesa.

Soroll

El soroll, considerat com un so no desitjat pel receptor o com una sensació auditiva desagradable i molesta, és causa de preocupació en l'actualitat, pels seus efectes sobre la salut i el comportament humà.

Els estudis realitzats sobre contaminació acústica a la Comunitat Valenciana evidencien l'existència d'uns nivells de soroll per sobre dels valors recomanats pels organismes internacionals i en particular per la Unió Europea, en superar els 65 dB (A) de nivell equivalent diürn i els 55 dB (A) durant el període nocturn.

La Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, té per objecte prevenir, vigilar i reduir la contaminació acústica, per evitar i reduir els danys que d'aquesta poden derivar per a la salut humana, els béns o el medi ambient.