Canvi climàtic

El canvi climàtic es defineix com la variació global del clima de la Terra. Aquesta variació té el seu origen tant en causes naturals com en l'acció de l'home. Es produeix a molt diverses escales de temps i sobre els diferents paràmetres climàtics. L'efecte hivernacle és un fenomen natural que permet la vida a la Terra. S'origina per una sèrie de gasos que es troben a l'atmosfera provocant que part de la calor del sol que el nostre planeta reflecteix quedi atrapat, mantenint la temperatura mitjana global en +15 º C en lloc de -18 º C.

No obstant això, des de fa més de dues dècades, la comunitat científica mundial ha assenyalat que la Terra estava experimentant un augment de temperatura. El clima sempre ha variat, el problema del canvi climàtic actual és que en els dos últims segles el ritme d'aquestes variacions s'ha accelerat molt i aquesta acceleració serà exponencial si no es prenen mesures.

La causa d'aquesta acceleració és la relació directa entre l'escalfament global i l'augment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) provocat per les societats industrialitzades.

La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic estableix un marc institucional per tal d'aconseguir "l'estabilització de les concentracions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera" a través del Protocols de Kyoto. En aquesta aquesta línia es crea l'IPCC.