Residus

Anomenem residu a qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o la obligació de desprendre, pertanyent a alguna de les categories que s'inclouen a l'annex 1 de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.

La Xarxa INAM recopila la informació ambiental sobre aquesta matèria. D'aquesta manera, podem comprovar a través de la Llista europea de residus les substàncies que tenen aquesta consideració.

Els residus generats s'han de lliurar a un gestor autoritzat per al seu transport, emmagatzematge, tractament o eliminació. Per gestionar els residus a la pròpia empresa haurà d'obtenir una autorització administrativa com a gestor de residus.

Pel que fa a la informació relacionada amb els diferents procediments i la documentació associada als mateixos es pot consultar a l'apartat de: Procediments d'autorització i registre.

 

L'origen (procés) i quantitat dels residus perillosos produïts, la destinació donada a cada un d'ells i la relació dels que es troben emmagatzemats temporalment, com també les incidències rellevants ocorregudes l'any han refeljarse en la declaració anual. Segons l'article 18 del R.D. 833/1988 , han de presentar tots els productors de residus perillosos a la conselleria competent en medi ambient abans de l'1 de març de cada any. Els "petits productors" de residus (aquells que generen menys de 10 Tm anuals de residus perillosos) queden exempts de realitzar d'acord amb el que disposa l'article 22.3 del Reial Decret.

 

La memòria anual de gestió (o d'activitats) és un document de caràcter anual que haurà de contenir, almenys, referència suficient de les quantitats i característiques dels residus gestionats, la procedència dels mateixos, els tractaments efectuats i la destinació posterior, la relació dels que es troben emmagatzemats, així com les incidències rellevants.