Biodiversitat

Biodiversitat, o diversitat biològica, és el terme donat a la varietat de la vida a la Terra i els patrons naturals que forma. La biodiversitat que veiem avui és el resultat de milers de milions d'anys d'evolució, modelada per processos naturals i, cada vegada més, per la influència dels éssers humans. Constitueix la xarxa de la vida de la qual som part integrant i de la qual depenem completament.

A la Cimera de la Terra de 1992 a Rio de Janeiro, els dirigents mundials van acordar una estratègia global per al "desenvolupament sostenible".


Convenio sobre la Diversidad Biológica Un dels acords fonamentals aprovats a Rio va ser el Conveni sobre la Diversitat Biològica. Aquest pacte entre la gran majoria dels governs del món estableix els compromisos de mantenir els sustents ecològics mundials en sintonia amb el desenvolupament econòmic.

El Conveni estableix tres objectius principals: la conservació de la diversitat biològica, la utilització sostenible dels seus components i la participació justa i equitativa dels beneficis de la utilització dels recursos genètics.

La conservació de la biodiversitat requereix del coneixement previ sobre la distribució dels hàbitats i de les espècies silvestres. Per això, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha confeccionat l'Inventario Nacional de Biodiversidad, que té com a finalitat la realització i el manteniment continuat a llarg termini d'un inventari de la biodiversitat espanyola, estructurat en una sèrie d'Atlas, per grups taxonòmics.

 

Fundación Biodiversidad El 1998 va nàixer la Fundación Biodiversidad, fundació pública del Govern d'Espanya, adscrita actualment al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l'objectiu de contribuir a la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat.
El seu treball ha vingut evolucionant amb el temps, adaptant-se a les exigències dels reptes emergents i l'evolució del medi ambient en l'agenda política internacional.