Paisatge

Foto d' Serra Calderona


L'Àrea de paisatge pertany a la Direcció General de Política Territorial i Paisatge sent aquest l'òrgan directiu de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que exerceix les seves competències en matèria de paisatge mitjançant l'elaboració i tramitació de plans i altres instruments previstos en la legislació corresponent, mitjançant la difusió, sensibilització i coordinació amb altres administracions públiques i organismes internacionals, i mitjançant l'impuls de projectes i actuacions singulars de paisatge.L'Àrea de paisatge té tres línies d'actuació, en què s'emmarquen els programes i plans que desenvolupen les seves funcions:


línea 1
Preservar la diversitat dels paisatges de la Comunitat Valenciana.

línea 2
Protecció i gestió dels paisatges culturals i agrícoles més significatius de la Comunitat Valenciana.

línea 3
Protecció i ordenació de les vistes cap al paisatge.