Plantacions

Plantacions

L'objectiu de les plantacions previstes és resoldre el principal problema de conservació de l'hàbitat, és a dir, el baix nombre d'individus d'alguns taxons, particularment Taxus baccata, i l'escassa cobertura de l'hàbitat. Amb les accions programades s'incrementarà la població de les espècies seleccionades, característiques d'ambdós tipus de l'hàbitat 9580* i provinents de diferents regions.

Les plantacions crearan nous punts de l'hàbitat i reforçaran les poblacions actuals. Tots els espais triats presenten condicions favorables per a l'establiment de l'hàbitat i de les espècies seleccionades. En la majoria d'ells és possible trobar espècies de l'hàbitat de les teixeres mediterrànies, tot i que no sempre assoleixen l'abundància i l'estructura suficient per formar una comunitat estable.

En el marc del LIFE Teixeres es plantaran 23.000 plantes de 38 espècies, als 55 llocs triats.

Les plantes es protegiran amb protectors, elaborats amb materials biodegradables, i pedres. L'eficàcia dels protectors, que salvaguarden les plantes del brostejat i trepitjat dels remugants, han estat comprovada en anteriors experiències de restauració ecològica. Si el primer estiu després de la plantació és molt sec es faran regs de suport. Durant els dos anys següents es durant a terme reposicions de plantes.