Seguiment de l'impacte de les accions

Seguiment de l'impacte de les accions

En el decurs del projecte es mesuraran els impactes directes de les accions de conservació. Els indicadors i la metodologia d'avaluació serà validada per un panell d'experts externs. A més a més seran elements clau per a elaborar la guia de bones pràctiques (basada en resultats científics mesurables) que formarà part del material divulgatiu. Es farà seguiment exhaustiu dels següents aspectes:

  • Gestió forestal. S'avaluarà els valors de la integritat ecològica del bosc amb la finalitat de promoure'n la maduresa. Seguint la metodologia aplicada en el projecte LIFE RedBosques es mesuraran, abans i després de les intervencions, l'àrea basal, la densitat d'arbres, alçada mitjana de les espècies dominants, percentatge de cobertura del dosser de les diferents capes d'arbres, composició d'espècies amb especial interès en les que pertanyen a l'hàbitat *9580, microhàbitats i restes de fusta morta.
  • Àrees d'exclusió dels herbívors. Mesurant l'impacte dels herbívors, abans i després de la col·locació de tanques de protecció, s'avaluarà aquesta estratègia en la conservació de l'hàbitat. Particularment en espècies molt sensibles a l'acció dels remugants, com el Taxus baccata.
  • Qualitat de la planta i resultats de la plantació. Dos anys després de la plantació es mesuraran a tots els llocs de plantació la qualitat de la planta, les ràtios de supervivència i de creixement. S'avaluarà tant l'estat de la part aèria de la planta com de les arrels, identificant possibles defectes en el sistema radicular com les espirals o l'anòxia. Així mateix les dades es creuaran amb els indicadors climàtics de les estacions meteorològiques més properes.
  • Interaccions ecològiques. S'observaran les interaccions entre plantes i animals, com ara dispersió de llavors, pol·linització i predació, mitjançant la col·locació de càmeres de trampeig que registraran informació sobre la fauna en indrets seleccionats. La interacció de la fauna entomològica s'avaluarà a través de paranys d'atracció, particularment important en el cas dels insectes xilòfags, indicadors de la decadència del bosc. Les informacions sobre les interaccions ecològiques poden servir per a desenvolupar plans de gestió adequats per a la conservació de l'hàbitat.
  • Qualitat de les llavors. Les llavors recol·lectades al medi natural es testen al laboratori del Banc de Llavors Forestals del CIEF, seguint les normes de la International Seed Testing Association (ISTA). Els paràmetres analitzats son el rendiment fruit/llavor, puresa, pes per cada mil llavors, contingut d'humitat i viabilitat.