Organismes

Portals

PNM Castillo de Arenós - Puebla de Arenoso

Natura - Fauna

Natura - Fauna

Cabra salvatge (foto: Tasio)

 

Àguila de panxa blanca (foto: Tasio)

La fauna de l'espai i el seu entorn es troba directament lligada a l'ambient forestal, i té així mateix una gran importància la proximitat d'una massa d'aigua permanent com el pantà d'Arenós i de grans tallats a les proximitats en què abunden els nius de voltors i nidifiquen algunes rapaces.

 

Entre els mamífers és cada vegada més habitual poder albirar exemplars de cabra salvatge (Capra hispanica) als tallats del turó del Castell. A més, a l'espai apareix macrofauna d'interés com la fagina (Martes foina), associada a la proximitat de masses d'aigua, o el teixó (Melis melis).

 

Quant a l'avifauna, l'entorn del paratge és utilitzat com a territori de campeig i caça per nombroses rapaces, entre les que destaquen l'àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus), que nidifica a les proximitats, l'àguila reial (Aquila chrysaetos), l'àguila marcenca (Ciercaetus gallicus), l'àguila calçada (Hieraaetus pennatus), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) i el duc (Bubo bubo). En els tallats de la ribera esquerra del pantà hi ha nombrosos nius de voltor (Gyps fulvus), espècie que és freqüent veure planejant sobre el turó del Castell a les hores centrals del dia.