Vegetació

Vegetació

Alcornoque

 Exemplar de surera

 Pino piñonero

 Pi pinyer de gran port

 

 

 

La zona de major singularitat vegetal es situa a l'entorn de la llacuna de la Dehesa on es troba un densa vegetació amb sureres (Quercus suber), grans pins (Pinus pinea i Pinus pinaster) i carrasques (Quercus ilex rotundifolia).

 

En els clars es manifesta un bruguerar-estepar (Cisto-Lavanduletea) que, junt amb els pastius de les àrees més aclarides de la sureda, han motivat la seua declaració com microrreserva de flora, que inclou les espècies següents: Crassula campestris, Chaetonychia cymosa, Lavandula pedunculata,Quercus suber i Teucrium angustissimum.

 

En l'aigua i els seus marges es poden observar incipients exemples de comunitats aquàtiques que arrelen en el fons (Potametea) o flotants (Lemnetea) i helofíticas (Phragmitetea) .