Avaluació dels lots de llavors conservats

Avaluació dels lots de llavors conservats

L'activitat desenvolupada dins aquesta acció es centra en la realització d'assajos de germinació dels materials forestals de reproducció (MFR) de les espècies amb què es treballa en el projecte. D'una banda s'han testejat els lots de llavors existents en el Banc de Llavors Forestals (BLL), dels quals s'han utilitzat llavors per a la propagació de planta per al projecte, i de l'altra els lots recol·lectats dins l'Acció C3. La informació obtinguda d'aquests assajos és útil per saber la qualitat de la llavor que es va a utilitzar, en primer lloc, per a la producció de planta en l'Acció C4, i en segon lloc de la llavor que es reserva per a la conservació ex situ a mig i llarg termini en les col·leccions activa i de base del BLL del CIEF.

 

Els tests de germinació es fan seguint les normes ISTA. Aquests consisteixen en les següents proves:

 

  • Determinació de la puresa específica.
  • Pes de 1000 llavors.
  • Contingut d'humitat de les llavors.
  • Capacitat germinativa: el laboratori del CIEF ha desenvolupat uns protocols per a l'estandarització del les proves.
  • Viabilitat: per les espècies que tarden molt a germinar, la qualitat de la llavors es realitza mitjançant la prova de tetrazole.

 

 

Moltes de les llavors de les proves de germinació es recuperen i s'utilitzen per a produir planta, principalment de les espècies de les que costa molt aconseguir llavor i de les difícils de germinar, com Ilex aquifolium o Tilia platyphyllos, per exemple.

 

En l'entregable D2 es pot veure una taula amb els resultats de les proves dels lots de les espècies del projecte i de la subregió de procedència on es desenvolupa el projecte. Es poden veure també els protocols de germinació utilitzats que es divideixen en els pretractaments que s'apliquen a les llavors per a estimular la germinació i el mètode i condicions de germinació que s'utilitzen per a germinador en les cambres de germinació.

 

Entregables: