Resultats esperats

Resultats esperats

L'aplicació de mesures de conservació activa en 40 parcel·les amb formacions boscoses de l'hàbitat prioritari Tilio-Acerion, constitueix el resultat principal del projecte. En conjunt, les 40 parcel.les forestals ocupen una superfiície de 265 ha., 100 de les quals pertanyen a propietaris privats.

En aquests espais hi ha previstes actuacions amb diferents nivells d'intensitat: en unes 200 ha de pinar de muntanya es duran a terme accions de millora de l'estructura forestal. Mentre en 140 ha d'aquestes, es faran tractaments de control de la densitat de peus, adreçats a corregir estats d'hiperdensitat abans de les plantacions d'espècies pròpies de Tilio-Acerion (Acció C1), en les 60 ha que en resten no hi caldran actuacions de condicionament de l'espai abans de fer-ne les plantacions; dos de les parcel·les d'aquest segon grup, amb una superfície propera a les 7 ha, contenen els reductes de Tilio-Acerion coneguts més valuosos dels dos LIC's del projecte. En aquestes parcel·les, s'hi proposen intervencions de manteniment d'alguns exemplars singulars i plantacions de reforçament de les poblacions.

El segon punt important és la producció de plantes (Acció C4) i la realització de plantacions (Acció C5). El projecte pretén produir 25.000 plantes de viver de 25 especies deferents, de les què 22.500 unitats seran destinades a les mesures de conservació i recuperació de l'hàbitat ressenyades anteriorment i les que en resten, 2.500 unitats, a les accions de divulgació i sensibilització, mitjançant la campanya d'adopció d'arbres pels propietaris rurals (Activitat E1). Tota la planta serà produïda als vivers de la Generalitat situats al Mas de les Fites (Quart de Poblet) i al Forn del vidre (La Pobla de Benifassà). Per a la producció de les plantes serà necessari recol·lectar materials de reproducció a les poblacions locals, en forma de llavors i, en algun cas, de parts de planta. De cada lot de material genètic que es recol·lecte, una part serà destinada al fons del Banc de Llavors Forestals, com a mesura de conservació ex situ (Acció C3).

Així mateix, el projecte proposa un conjunt d'actuacions de divulgació i sensibilització i l'execució de tallers i entrevistes amb grups d'interès, propietaris rurals i la població en general. L'Acció E8 pretén, des del  posicionament epistemològic que li és propi a la investigació social participativa, donar veu als col·lectius implicats en la definició de realitat que volem estudiar i també explorar els seus interessos i cosmovisions en relació a aquesta participació. Cal esperar que en els espais de diàleg que es proposen afloraran les barreres, limitacions, perjudicis i prenocions que la població associa a les mides/normativa de protecció mediambiental, especialment la relacionada amb la Xarxa Natura 2000.