Organismes

Portals

PNM Ullals del Riu Verd - Benimodo

PNM Ullals del Riu Verd-Benimodo

El Paratge Natural Municipal 'Ullals del Riu Verd', que va ser declarat l'any 2008, està localitzat en el terme municipal de Benimodo, pertanyent a la província de València, i posseïx una superfície de 2,26ha.

El seu alt valor natural deriva del seu caràcter de zona humida, que determina l'ecosistema present en la zona. A pesar de no comprendre una gran extensió, este presenta un important valor ecològic i paisatgístic, a causa de la seua singularitat en un entorn agrícolament i fortament antropizado. Els Ullals del Riu Verd es troben inclosos en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, dins de l'epígraf de brolladors i, al seu torn, formen part del Lloc d'Interés Comunitari del mateix nom, que comprén, a més de la zona concreta que ens ocupa, un tram del propi riu.