Consultes 2023

Consultes 2023

Nº CONSULTA ASUMPTE DATA
C-1/2023 Modificació de projectes d'instalació fotovoltaica i vigència exempció DIC. 20/07/2023
C-2/2023 Compatibilitat urbanística de centre d'acolliment caní. 18/07/2023
C-3/2023 En tramitació.  
C-4/2023 Obres en edifici fora d'ordenació per a adequar-ho al pla. 05/06/2023
C-5/2023 En tramitació.  
C-6/2023 Llicència provisional per a habitatge turístic en Sól Urbanitzable Programat. 07/02/2023
C-7/2023 Implantació de plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificacions en SnU. 23/02/2023
C-8/2023 No correspon amb un expedient de consulta  
C-9/2023 Informe d'Agricultura en llicència per a habitatge aïllat en SnU sense vinculació agropecuària. 17/05/2023
C-10/2023 Còmput d'ocupació instal.lacions fotovoltaiques en SnU. 28/03/2023
C-11/2023 No correspon amb un expedient de consulta  
C-12/2023 No correspon amb un expedient de consulta  
C-13/2023 Aprovació municipal del pla, emissió de la DATE i comissió informativa de coordinació. 17/05/2023
C-14/2023 Segregació de nau industrial que accentua inadequació a planejament. 17/05/2023
C-15/2023 En tramitació.  
C-16/2023 No necessitat Pla Especial per a modificació d'abocador. 05/06/2023
C-17/2023 Aplicació criteris territorials i paisatgístics en instal.lacions fotovoltaiques. 28/03/2023
C-18/2023 Òrgan competent per a aprovació Modificació Puntual. 28/03/2023
C-19/2023 Aplicació dels terminis de suspensió de l'expropiació pregada. 28/03/2023
C-20/2023 Vigència DIA de Pla Parcial Aprovat. 28/03/2023
C-21/2023 Resolució i liquidació de PAI. 05/06/2023
C-22/2023 Concepte de vial privat d'us públic. 17/05/2023
C-23/2023 Edificacions adjacents a l'habitatge en procediments de minimització. 18/07/2023
C-24/2023 Compatibilitat urbanística d'instal.lacions fotovoltaiques en SnU. 17/05/2023
C-25/2023 Determinació de parcel.la neta sobre activitat existent. 08/03/2024
C-26/2023 Termini de caducitat de la potestat de restauració en municipi amb pla antic. 05/06/2023
C-27/2023 Llicència d'obra després de l'obtenció de l'autorització per a instal.lacions fotovoltaiques del DL-14/20. 17/05/2023
C-28/2023 En tramitació.  
C-29/2023 Concessió de llicències en árees amb normativa anterior al PGOU. 08/03/2024
C-30/2023 Règim de minimització d'impactes ambientals. 05/06/2023
C-31/2023 Llicències provisionals en Sòl Urbanitzable no Programat. 17/05/2023
C-32/2023 Afeccions sectorials en nuclis rurals tradicionals. 05/06/2023
C-33/2023 Discrepàncies entre TRLOTUP y PORN en supòsits d'exempció de DIC. 05/06/2023
C-34/2023 En tramitació.  
C-35/2023 Minimització d'impactes quan existeix sentència judicial. 17/01/2024
C-36/2023 Llicència de segregació en sòl urbà amb ordenació detallada. 06/02/2024
C-37/2023 Llicència provisional per a ampliació d'activitat terciària en sòl urbanitzable no programat. 24/04/2024
C-38/2023 No correspon amb un expedient de consulta  
C-39/2023 En tramitació.  
C-40/2023 Modificació no significativa d'activitat terciària en SnU. 15/09/2023
C-41/2023 Demolició edificació amb llicència d'obres provisional. 08/03/2024
C-42/2023 Llicències d'ocupació en sòl urbanitzable no programat. 18/07/2023
C-43/2023 Qualificació professional exigible en la redacció dels documents referents a minimització. 06/02/2024
C-44/2023 En tramitació.  
C-45/2023 En tramitació.  
C-46/2023 Redelimitació d'unitat d'execució per PATIVEL. 29/08/2023
C-47/2023 Obres provisionals en unitat d'execució de sòl urbà. 17/01/2024
C-48/2023 Regularització d'explotació porcina en SnU. 06/02/2024
C-49/2023 Aplicació de la DT 24 (activitat) i DT 26 (edificació) al mateix supòsit. 24/04/2024
C-50/2023 Error material en planimetria de Pla General. 17/01/2024
C-51/2023 En tramitació.  
C-52/2023 Justificació de requisits legals a aplicar en procediments de minimització. 24/04/2024
C-53/2023 En tramitació.  
C-54/2023 Delimitació d'àmbits en procediment de minimització. 08/03/2024
C-55/2023 En tramitació.  
C-56/2023 Llicència provisional per a apilament de terres. 04/03/2024
C-57/2023 En tramitació.  
C-58/2023 Exempció de DIC per a cellers. 06/02/2024
C-59/2023 En tramitació.  
C-60/2023 En tramitació.  
C-61/2023 En tramitació.  
C-62/2023 En tramitació.  
C-63/2023 En tramitació.  
C-64/2023 Estudi d'integració paisatgística en procediments de minimització. 08/03/2024
C-65/2023 En tramitació.  
C-66/2023 Autoritzacions per a estació de recàrrega de vehicles elèctrics i fotovoltaica d'autoconsum. 17/01/2024
C-67/2023 En tramitació.  
C-68/2023 Execució de planejament urbanístic per aparició d'endemisme. 17/01/2024
C-69/2023 En tramitació.  
C-70/2023 En tramitació.  
C-71/2023 Llicència provisional en sector suspés per risc d'inundabilitat. 08/03/2024
C-72/2023 Regulació de serveis complementaris d'habitatge aïllat i familiar en SnU. 24/04/2024
C-73/2023 No correspon amb un expedient de consulta  
C-74/2023 No correspon amb un expedient de consulta