Consultes 2022

Consultes 2022

Nº CONSULTA ASSUMPTE DATA
C-1/2022 En tramitació.  
C-2/2022 No correspon amb un expedient de consulta  
C-3/2022 Possibilitat d'aplicació de procediment de minimització en àmbits protegits. 03/06/2022
C-4/2022 Alienació d'excedent d'aprofitament municipal per a amortització de préstecs emprats en béns de PMS. 26/04/2022
C-5/2022 Compatibilitat urbanística de fotovoltaiques en SnU protegit. 31/01/2022
C-6/2022 Tramitació separada per a instal·lació d'activitat turística i d'instal·lació fotovoltaica. 31/01/2022
C-7/2022 En tramitació.  
C-8/2022 Compatibilitat urbanística instal·lacions fotovoltaiques en Sòl no Urbanitzable Protegit. 11/02/2022
C-9/2022 Implantació heliport en Sòl no Urbanitzable. 11/02/2022
C-10/2022
Segregació de finques amb diferent classificació urbanística.
(C-43/2021 Calp)
04/04/2022
C-11/2022 Viabilitat modificació puntual planejament. 09/03/2022
C-12/2022 Instal·lació fotovoltaica i condició jurídica de solar. 09/03/2022
C-13/2022 Possibilitat de cossos volats en la línia de reculada. 26/04/2022
C-14/2022 Casos sotmesos a llicència i declaració responsable en el TRLOTUP. 28/06/2022
C-15/2022 Implantació de nucli zoològic en SnU 29/08/2023
C-16/2022 Regulació parcial d'activitat industrial mitjançant la DT 24 TRLOTUP. 26/04/2022
C-17/2022 Procediment de modificació del límit del terme municipal. 05/04/2022
C-18/2022 Percentatge de parcel·la lliure en SnU quan aquest sòl acabarà sent dotacional. 13/09/2022
C-19/2022 Instal.lació de plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificacions il.legals en SnU. 17/05/2023
C-20/2022 Compatibilitat urbanística per a instal·lació fotovoltaica en edidicació amb protecció patrimonial o cultural. 26/04/2022
C-21/2022 Necessitat de DIC per a suport d´antena de distribució de comunicacions. 05/04/2022
C-22/2022 Resolució condició agent urbanitzador i manteniment del planejament. 05/04/2022
C-23/2022 Desafectació de parcel·les destinades a VPP. 05/04/2022
C-24/2022 En tramitació.  
C-25/2022 Implantació de plaques fotovoltaiques en habitatges sobre les quals ha transcorregut el termini de restauració. 28/06/2022
C-26/2022 Incidència de la tramitació del PAT de la Vega Baixa en expedients de disciplina urbanística. 28/03/2023
C-27/2022 En tramitació.  
C-28/2022 En tramitació.  
C-29/2022 Implantació d'activitat privada en sòl dotacional públic. 19/07/2022
C-30/2022 Aplicació de PE de minimització o de llicències individualitzades en casos limítrofs per la densitat. 28/06/2022
C-31/2022 Resolució de PAI i desclassificació no automàtica del sòl. 13/09/2022
C-32/2022 Resolució de PAI per inactivitat de l'urbanitzador i influència del PATIVEL. 11/10/2022
C-33/2022 Resolució de PAI per inactivitat de l'urbanitzador i influència del PATIVEL. 19/07/2022
C-34/2022 En tramitació.  
C-35/2022 DIC per a estacionament de camions com a xarxa de transport. 08/03/2024
C-36/2022 Règim de fora d'ordenació per canvi de sòl urbà a SnU. 28/03/2023
C-37/2022 Informe preceptiu d'agricultura en edificacions en SnU. 11/10/2022
C-38/2022 Aplicació del CTE a mobil home. 06/10/2022
C-39/2022 Construcció d'edifici en parcel·la qualificada amb destinació equipament. 19/07/2022
C-40/2022 Compatibilitat urbanística d'instal.lacions fotovoltaiques en SnU protegit. 07/02/2023
C-41/2022 Llicència d'usos provisionals en sòl industrial. 16/11/2022
C-42/2022 Instal·lació de plaques fotovoltaiques en habitatges situats en SnU. 11/10/2022
C-43/2022 Atorgament de llicència d'obres amb anterioritat a la llicència ambiental. 11/10/2022
C-44/2022 Llicència d'obres en unitat d'execució sense projecte de reparcel·lació o urbanització. 11/10/2022
C-45/2022 Legislació aplicable a projecte de reparcel.lació de PAI tramitat ex LRAU 11/01/2023
C-46/2022 Autorització urbanística necessària per a l'activitat de producció de vi. 13/09/2022
C-46/2022 BIS Exempció de DIC per a implantació de celler. 28/03/2023
C-47/2022 Suspensió de llicències i protecció del patrimoni cultural. 13/09/2022
C-48/2022 En tramitació.  
C-49/2022 Llicències d'ocupació i necessitat de prèvia minimització. 07/02/2023
C-50/2022 Adscripció de xarxa primària en modificació de pla. 30/09/2022
C-51/2022 En tramitació.  
C-52/2022 Implantació de plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificacions il.legals en SnU. 23/02/2023
C-53/2022 Llicències per a barrar parcel·les amb edificació il·legal. 30/09/2022
C-54/2022 En tramitació.  
C-55/2022 Minimització en SUNP i la indicència del Pativel en aquest. 23/02/2023
C-56/2022 Implantació d'aparcaments públics en SnU. 21/12/2022
C-57/2022 Modificació de reparcel·lació i inscripció en el Registre de la Propietat. 21/11/2022
C-58/2022 Determinació d'òrgan ambiental i òrgan substantiu en modificació de PP. 21/12/2022
C-59/2022 Compatibilitat urbanística per a la instal·lació d'estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics en SnU. 16/11/2022
C-60/2022 Instal·lació de bungalows, incidència del Pativel i necessitat de DIC. 21/11/2022
C-60/2022 BIS Instal.lació de bungalows, incidència del PATIVEL i necessitat de DIC. 17/05/2023
C-61/2022 Possibilitat d'agregació i posterior divisió de finques rústiques. 16/11/2022
C-62/2022 Possibilitat d'establir elements constructius annexos a habitatge aïllat en SnU. 16/11/2022
C-63/2022 Coeficient d'ocupació en construcció d'habitatge sobre finca dicontínua en SnU 08/03/2024
C-64/2022 Caràcter preceptiu de l'informe d'Energia en instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum. 21/11/2022
C-65/2022 Llicències en sòl urbà amb tipologia d'edificació oberta. 16/11/2022
C-66/2022 Possibilitat de llicència provisional en sòl urbà sotmés a canvi de planejament. 21/11/2022
C-67/2022 Agregació i segregació de finques en SnU. 16/11/2022
C-68/2022
En tramitació.
 
C-69/2022 Caràcter no excloent de la previsió del pla respecte a connexió rodada. 21/12/2022
C-70/2022 No correspon amb un expedient de consulta.  
C-71/2022
Llicències i declaracions responsables en SnU; exempció de projecte tècnic en obres menors.
07/02/2023
C-72/2022 Normativa d'habitabilitat aplicable en procediments de minimització. 23/02/2023
C-73/2022 Compatibilitat urbanística d'instal.lacions fotovoltaiques d'autoconsum en SnU; instrument d'autorització. 07/02/2023
C-74/2022
En tramitació.
 
C-75/2022 No correspon amb un expedient de consulta  
C-76/2022
Inclusió de sòls urbans al costat de zones urbanitzades i generació de plusvàlues.
18/07/2023
C-77/2022 Còmput de parcel·la mínima per a habitatge en SnU (part en comú, i part en protegit). 21/12/2022
C-78/2022 Autoritzacions i informes preceptius de closos en SnU. 21/12/2022
C-79/2022
Regularització parcel.laria i parámetres urbanístics.
18/07/2023
C-80/2022
En tramitació.
 
C-81/2022 Materialització de l'aprofitament atorgat pel pla. 21/12/2022
C-82/2022 Normativa d'aplicació per a certificat de compatibilitat urbanística. 28/03/2023
C-83/2022 Condicionament de sanejament de sòl urbà i urbanitzable. 28/03/2023
C-84/2022 Parcel.la mínima per a edificacions agropecuàries en SnU. 11/01/2023
C-85/2022
No correspon amb un expedient de consulta
 
C-86/2022
No correspon amb un expedient de consulta
 
C-87/2022 Llicència provisional per a càmping en SUNP. 07/02/2023
C-88/2022 Termini de validesa de les llicències provisionals. 28/03/2023
C-89/2023 Impossibilitat increments d'edificabilitat en minimització. 28/03/2023