Consultes 2021

Consultes 2021

Núm. CONSULTA ASSUMPTE DATA
C-1/2021 Instal·lació ecoparc en sòl dotacional. 20/05/2021
C-2/2021 Avaluació Ambiental  Estratègca de Programes d´Actuació Integrada 20/05/2021

C-3/2021

Necessitat de llicència de demolició en expedients de disciplina urbanística. 18/03/2021
C-4/2021 Possibilitat de subministrament d´aigua via art. 180 bis LOTUP 07/06/2021
C-5/2021 Aplicació de DIC de regularització per a activitat industrial, legalització d'edificació i segregació de finca. 03/06/2022
C-6/2021 Instruments de planejament i gestió per a obra pública. 26/04/2022
C-7/2021 Modificació de planejament per a increment d´ús terciari. 20/05/2021
C-8/2021 Sotmetiment a Avaluació Amviental Estratègica de modificació de pla. 25/05/2021
C-9/2021 Autorització i implantació de les illes de compostatge. 29/09/2021
C-10/2021 Régim jurídic dels "mobil home" en Sòl no Urbanitzable. 20/05/2021
C-11/2021
No es correspon amb un expedient de consulta.
 
C-12/2021 Necessitat de llicència i DIC per a celebració d´esdeveniments amb servei de restauració en Sól no Urbanitzable. 25/05/2021
C-13/2021 Compatibilitat urbanística d'habitatge turístic en SnU protegit 21/12/2022
C-14/2021 Aplicació de la DT 26ª TRLOTUP a una edificació prèviament demolida. 29/09/2021
C-15/2021 Concessió de llicència d´ocpacio en habitatfes anteriors a 1975. 20/05/2021
C-16/2021 Implantació de xarxa de sanejament en Sòl Urbà consolidat 25/05/2021
C-17/2021 Exempció previsions del planejament en la tramitació de DIC. 20/05/2021
C-18/2021 Llicència de segregació. 21/06/2021
C-19/2021 Llicència per a dur a terme divisió horitzontal en SnU. 20/05/2021
C-20/2021 Suspensió de l'ordre de restauració. 20/05/2021
C-21/2021 Compliment de condicions de propietat del sòl de gestió pels propietaris. 27/05/2021
C-22/2021 Compatibilitat de l'ús lloguer turístic amb residencial en SnU. 07/02/2023
C-23/2021 Llicència d'ús provisional en SnU. 13/07/2021
C-24/2021 En tramitació.  
C-25/2021 Autorització de centres de transformació i línies elèctriques en edificacions no legalitzades en SNU. 29/09/2021
C-26/2021 Compatibilitat urbanística per a instal·lació fotovoltaica. 25/05/2021
C-27/2021 Reclassificació de SnU a sòl urbà industrial. 21/07/2021
C-28/2021 Finançament d'obres de clavegueram mitjançant PMS. 13/07/2021
C-29/2021 Aplicació DT 2ª LOTUP: coeficient del nombre màxim de metres quadrats d'edificació. 13/07/2021
C-30/2021 Exempció de DIC en sistema rural. 13/07/2021
C-31/2021 Exempció de DIC en municipis del sistema rural. 13/07/2021
C-32/2021 Permuta de parcel.la de titularitat pública per una altra de titularitat privada. 29/09/2021
C-33/2021 No es correspon amb un expedient de consulta.  
C-34/2021 Consideració jurídica de les tanques i informes sectorials necessaris per a la seua autorització. 29/09/2021
C-35/2021 Necessitat de la condició de funcionaris de carrera per a arquitectes municipals. 29/09/2021
C-36/2021 Requisits per a entendre totalment finalitzada un habitatge en procediments de minimització. 11/02/2022
C-37/2021 Compatibilitat de l'ús educatiu amb els previstos en Pla Parcial. 29/09/2021
C-38/2021 En tràmit  
C-39/2021 Règim aplicable al cànon d'una DIC en funció de la meritació d'aquest. 12/01/2022
C-40/2021 No es correspon amb un expedient de consulta.  
C-41/2021 Edificabilitat màxima a materialitzar en parcel.la conforme a Normes Urbanístiques Transitòries. 12/01/2022
C-42/2021 En tràmit  
C-43/2021 Segregació de finques amb diferent classificació urbanística 23/03/2022
C-44/2021 Concessió de llicències d'obra i ocupació en àmbits no urbanitzats totalmente. Devolució d'avals a propietaris. 12/01/2022
C-45/2021 Suspensió d'ordre de restauració per tramitació d'instrument de planejament. 12/01/2022
C-46/2021 Exempció de DIC en municipis del sistema rural. 12/01/2022
C-47/2021 Minimització i procediment per a habitatges anteriors a 1975. 21/12/2021
C-48/2021 Determinació de cànon en DIC inicial i en Dic d'ampliació. 10/01/2022
C-49/2021 Còmput de les piscines en l'ocupació de parcel.la en SnU. 12/01/2022
C-50/2021 Dret a indemnització del propietari que no s'adherisca a actuació urbanística. 10/01/2022
C-51/2021 Disminució sòl dotacional sense modificació de planejament 21/12/2021
C-52/2021 Aplicació de la DT 26ª TRLOTUP. 12/01/2022
C-53/2021 No es correspon amb un expedient de consulta.  
C-54/2021 Suspensió eficàcia ordre de demolició amb la tramitació d'un PIEs. 05/04/2022
C-55/2021 No es correspon amb un expedient de consulta  
C-56/2021 Autorització per a planta de compostatge en SnU. 12/01/2022
C-57/2021 No es correspon amb un expedient de consulta.  
C-58/2021 Execució de sentència per a tancament d'activitat. 10/01/2022
C-59/2021 Instal·lació de plaques fotovoltaiques en habitatges situats en SnU 30/09/2022
C-60/2021 Atorgament de llicència provisional en Sòl no Urbanitzable. 21/12/2021
C-61/2021 Minimització i procediment per a habitatges anteriors a 1975. 31/01/2022
C-62/2021 Informes sectorials en obres de manteniment en SnU; incidència de sentències que afecten habitatges objecte de minimització. 07/02/2023
C-63/2021 Llicència i declaració responsable exigible a obres relatives a tubs de conducció d'aigües. 11/02/2022
C-64/2021 Ajust de rasants mitjançant Projecte d'Urbanització. 11/02/2022