Consultes 2020

Consultes 2020

 

Núm. CONSULTA

ASSUMPTE

DATA

C-1/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-2/2020

Modificació de planejament municipal que permeta la reclassificació a sòl urbà.

08/10/2020

C-3/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-4/2020

Possibilitat de concessió de llicències de segregació.

19/02/2020

C-5/2020

Prevalença del planejament municipal en la limitació d'usos en SnU protegit.

18/08/2020

C-6/2020

Exigència del requisit de 20% d'obra executada en procediments de cessió de la condició d'urbanitzador.

05/03/2020

C-7/2020

Compatibilitat de l'ús de residència canina amb el planejament municipal.

28/07/2020

C-8/2020

Possibilitat de concessió de llicències i usos provisionals.

19/02/2020

C-9/2020

 Consulta que serà resposta per la conselleria competent en matèria de Medi Ambient.

 

C-10/2021

Concessió de llicència de parcel·lació en sòl urbà

 

C-11/2020

Conselleria competent per a suspendre temporalment l'execució d'un PAI de l'IVVSA.

21/04/2020

C-12/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-13/2020

Inicie còmput de terminis DT 1 PATIVEL.

13/07/2020

C-14/2020

Implantació d'activitat de maquinària i vehicles pesants en SnU

21/12/2020

C-15/2020

Possibilitat de concessió de llicències i usos provisionals.

04/05/2020

C-16/2020

 Llicències requerides per a clos i piscina.

21/07/2021

C-17/2020

Concepte de parcel·la residual en normes urbanístiques transitòries.

02/06/2020

C-18/2020

Aplicació disposició final 2a LOTUP.

21/07/2021

C-19/2020

Concessió de llicències d'obres i activitat ex art. 180 bis.4 LOTUP.

19/06/2020

C-20/2020

Possibilitat de modificació de PAI.

07/05/2020

C-21/2020

Concessió de llicències en sòls objecte d'expropiació imminent.

07/05/2020

C-22/2020

Concessió de llicències en sòl en situació bàsica rural en normes urbanístiques transitòries.

02/06/2020

C-23/2020

Concessió de llicències en sòl en situació bàsica rural en normes urbanístiques transitòries.

19/05/2020

C-24/2020

Subjecció a llicència/declaració responsable de murs i tancaments.

 

C-25/2020

Declaració de situació individualitzada en procediments de minimització d'impacte.

15/09/2020

C-26/2020

Coincideix amb C-49/2019.  Informes requerits en matèria d'Agricultura per a habitatges situats en sòl no urbanitzable.

 

C-27/2020

Subscripció de convenis de col·laboració entre el Col·legi d'Arquitectes i els ajuntaments.

24/07/2020

C-28/2020

Previsió en el planejament municipal d'usos a implantar en SnU protegit.

28/07/2020

C-29/2020

Avaluació ambiental estratègica de PAI  que no incorporen instrument de planejament.

22/09/2020

C-30/2020

Pròrroga suspensió temporal PAI.

16/12/2020

C-31/2020

Termini de sol·licitud de llicències després de concessió de DES.

21/07/2021

C-32/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-33/2020

Aplicació de l'art. 49 bis LOTUP a la modificació del Pla Eòlic.

18/08/2021

C-34/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-35/2020

Caràcter vinculant dels informes sectorials en la tramitació de plans

11/11/2020

C-35/2020 BIS Caràcter vinculant dels informes sectorials en la tramitació de plans - BIS 14/09/2021

C-36/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-37/2020

Coincideix amb C-2/2020.  Modificació de planejament municipal que permeta la reclassificació a sòl urbà. 

08/10/2020

C-38/2020

Possibilitat ampliació DIC vigent.

03/09/2020

C-39/2020

Procediment de minimització en Sòl no Urbanitzable Protegit

10/05/2021

C-40/2020

Possibilitat  implantació de plantes fotovoltaiques en diferents classes de SnU.

07/10/2020

C-41/2020

Redelimitació d'unitats d'execució (amb instrument de planejament i sense).

27/10/2020

C-42/2020

Procediment de modificació d'amplària de viari.

13/11/2020

C-43/2020

Caducitat de la DIA per transcurs de termini sense iniciar obres d'urbanització.

03/09/2020

C-44/2020

Implantació d'activitat terciària en espai natural protegit.

21/10/2020

C-45/2020

Concessió de determinat  sòl com SnU comú, i possibilitat de legalització d'activitat turística.

14/09/2020

C-46/2020

Convocatòria  de la Comissió Informativa de Coordinació.

25/09/2020

C-47/2020

Concessió de llicències de primera i segona ocupació en habitatges il·legals situats en SnU.

08/10/2020

C-48/2020

Aplicació art.180 bis LOTUP en àmbits consolidats en sòl urbanitzable.

18/08/2021

C-49/2020

 Viabilitat ampliació activitat industrial en sòl no urbanitzable.

 

C-50/2020

Aplicació Disposició Final 2a LOTUP en expedient disciplina.

 

C-51/2020

Aplicació del Decret llei 14/2020, del Consell, d'implantació d'instal·lacions d'energies renovables.

23/10/2020

C-52/2020

Remissió del PGE al Catàleg de Passatge vigent.

11/11/2020

C-53/2020

Instrument de legalització depuradora en SnU.

12/01/2022

C-54/2020

Consulta que serà resposta per la conselleria competent en matèria de medi ambient.

 

C-55/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-56/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-57/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-58/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-59/2020

Possibilitat de segregació de parcel·les.

27/11/2020

C-60/2020

Procediment de renúncia a una DIC concedida

12/01/2022

C-61/2020

Còmput de la superfície dels nous edificis o aparcaments a l'efecte d'instal·lació de plaques solars en les teulades i marquesines.

29/09/2021

C-62/2020

Consulta que serà resposta per la conselleria competent en matèria de medi ambient.

 

C-63/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-64/2020

Modificació del planejament per a classificar sòl com a sòl urbà.

23/11/2020

C-65/2020

No emissió de cèdula de garantia urbanística a petició ECUV.

27/08/2021

C-66/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-67/2020 

Implantació activitat energia renovable en municipis amb planejament antic.

18/12/2020

C-68/2020

Actuacions de dotació: òrgan competent; materialització d'equilibri dotacional; complex immobiliari.

 

C-69/2020

Densitat exigida en minimització quan afecta a dos municipis.

07/02/2023

C-70/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-71/2020

Implantació de plaques solars en les teulades d'edificacions sense llicència.

29/09/2021

C-72/2020 

Llicències provisionals en naus existents.

 

C-73/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-74/2020

No correspon amb un expedient de consulta.

 

C-75/2020 No correspon amb un expedient de consulta.  
C-76/2020 Tramitació dels supòsits de l'art. 214.2 LOTUP sense certificat ECUV. 29/09/2021