Organismes

Portals

Natura - Fauna

Natura - Fauna

Gripau corredor (foto: Vicente Sancho)

 

Serp teuladina (foto: Vicente Sancho)

Quant a la fauna podem citar, en primer terme, els amfibis, amb espècies com el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor (Bufo calamita), el gripauet (Pelodytes punctatus) i la granota comuna (Rana perezi).

 

Els rèptils també es troben ben representats, amb espècies com la serpeta cega (Blanus cinereus), la serp teuladina (Coluber hippocrepis), la serp llisa (Coronella girondica), la serp blanca (Elaphe scalaris), el fardatxo (Lacerta lepida), la serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp d'aigua (Natrix maura) i la serp de collar (Natrix natrix). Són, no obstant això, les aus el grup faunístic millor representat.

 

A fi de no estendre massa la descripció, cal citar la presència de les més destacables, espècies com l'àguila serpera (Circaetus gallicus), l'esparver vulgar (Accipiter nisus), l'àguila reial (Aquila chrysaetos), l'àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus), el xoriguer (Falco tinnunculus), el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el cucut reial (Clamator glandarius), el xot (Otus scops), el duc (Bubo bubo), el saboc (Caprimulgus ruficollis), la falcia (Apus apus), l'abellerol (Merops apiaster), la palput (Upupa epops), el formiguer (Jynx torquilla), el picot verd (Picus viridis), el caragolet (Troglodytes troglodytes) i el rossinyol (Luscinia megarhynchos).

 

Finalment, respecte dels mamífers, cal citar la presència d'eriçó comú, la musaranya comuna, la rata penada muntanyenca, la rata penada dels graners, la rabosa, la mostela, la fagina, el teixó, el gat salvatge, el porc senglar, la rata negra i el conill.