A1: Caracterització florística i fitosociològica dels reductes de Tilio-Acerion de la zona

A1: Caracterització florística i fitosociològica dels reductes de Tilio-Acerion de la zona

Objectiu:

Millorar el coneixement sobre la composició florística i fitosociològica dels reductes de Tilio-Acerion en la zona del projecte, així com la seua variabilitat territorial per a poder adequar la composició d'espècies de les plantacions a cadascuna de les parcel·les de treball.

 

Procediment:

S'han analitzat les dades de 77 possibles localitzacions, que comprenen 93 quadrícules UTM d'1x1 km, on havia estat referida la presència de qualsevol de les dues espècies de caràcter de l'aliança: Tilia platyphyllos i Ulmus glabra. D'entre les localitats analitzades, 57 pertanyen a poblacions de til·ler, 14 a poblacions d'oma i 6 a localitats amb presència d'ambdues espècies.

 

L'inventariat fitosociològic es va dur a terme utilitzant el mètode sigmatista o de Braun-Blanquet, en què es desenvolupen taules d'espècies dels diferents estrats de vegetació presents, a les que se'ls assignen valors específics de cobertura. La cobertura s'estima utilitzant una escala en què es combina l'abundància i la dominància. El nombre d'inventaris per localitat va variar entre un i tres (generalment, dos), en funció de la mida i l'heterogeneïtat de la mateixa, i es portà a terme mitjançant mostreigs preferencials. La mida de les parcel·les d'estudi va tractar d'ajustar-se a la mida de l'àrea mínima qualificativa proposada per al tipus estructural de comunitat que ens ocupa (boscs: 200-500 m²).

 

També s'ha tingut en compte la història d'usos, així com les variables climatològiques i edafològiques per a poder identificar els processos que determinen la dinàmica forestal en cadascuna de les parcel·les d'actuació i, així, adaptar les accions de conservació a cadascun dels diferents casos a què ens enfrontem.

 

                     

 

Resultats:

En la interpretació del paisatge i dels diferents tipus de vegetació trobem uns quants factors fonamentals:

 

- El potencial que ofereix la zona per a desenvolupar un tipus de vegetació concret. Aquest potencial està determinat per les condicions climàtiques i per les característiques de composició i relleu del sol que ofereix cada parcel·la (condicions edafològiques i orogràfiques). Les variables climàtiques són molt importants però les precipitacions no presenten gran variabilitat espacial en la zona del projecte, per la qual cosa són determinants.

 

- El factor humà com a element transformador i ordenador del paisatge a través de la seua activitat agrícola i forestal. Aquest factor és determinant per a entendre perquè els reductes de Tilio-Acerion es troben en aqueixos llocs concrets.

 

L'acció ha contribuït a determinar l'extensió i estat de conservació de l'hàbitat prioritari Tilio-Acerion en l'àrea del projecte. Aquestes dades serviran per a generar la cartografia de l'hàbitat que podrà ser utilitzada pels gestors de la xarxa Natura 2000 de la Generalitat Valenciana.

Els resultats d'aquesta acció i de l'acció A2 es van presentar en dos congressos. El primer va ser el congrés anual de la Society of Ecological Restoration 2015 "Towards resilient ecosystems: restoring the urban, the rural and the wild", que va tindre lloc a Manchester, i el segon en la conferència internacional "Ecological Restoration in the Mediterranean region: Challenges and Opportunities", organitzada pel projecte ECOPLANTMED al Líban l'octubre de 2015. (Veure Publicacions cientifíques)

                  

 

Entregables de l'Acció A1: