Accions de conservació

Accions de conservació

            

Les accions de conservació estan directament encaminades a corregir la situaicó de vulnerabilitat de l'hàbitat del Tilio-Acerion. D'una banda trobem accions que tracten de crear nous enclavaments de Tilio-Acerion, i de d'altra accions que tracten de reforzar les formacions existents.