A2: Caracterització detallada de les parcel·les on s'actuarà

A2: Caracterització detallada de les parcel·les on s'actuarà

Objectiu:  

Aportar informació detallada sobre les característiques físiques i biològiques de cadascuna de les parcel·les d'actuació del projecte i, així, poder adequar a cadascuna d'elles els treballs de restauració posteriors.

 

Procediment:

1. Treballs de camp per a caracteritzar les parcel·les seleccionades pel projecte.

2. Recopilació de dades geogràfiques secundàries.

3. Integració de les fonts de dades per a la creació d'un sistema d'informació geogràfica que servirà com a ferramenta de treball.

 

Indicadors mesurats per als quals s'han generat plànols:

 

1. Tipus de sòl 2. Profunditat de sòl, 3. Pedregositat, 4. Pendent, 5. Presència i ubicació d'espècies de l'hàbitat Tilio-Acerion 6. Presència i ubicació de flora protegida, 7. Tipus d'hàbitat 8. Estructura de la vegetació.

 

                                      

Resultats: 

Després de les prospeccions de l'Acció A2 i de les múltiples visites posteriors s'ha revisat l'extensió de cadascuna de les parcel·les, seguint els següents criteris: qualitat de la parcel·la pel que fa a les condicions òptimes per acollir l'hàbitat i la possibilitat de treballar en ella pel que fa als accessos, barreres físiques com barrancs i despreniments i les pendents.

 

Amb aquesta caracterització ens trobem amb una nova distribució de parcel·les, en la qual algunes han augmentat la mida i altres l'ha reduïda o s'han descartat. Així mateix hi ha algunes parcel·les que s'han agrupat en una de sola i altres de nova creació. Finalment, la participació dels propietaris privats en la decisió de com actuar en les seues propietats també ha modificat en alguns casos els plans originals.

 

A més a més s'ha generat una ferramenta de treball en forma de sistema d'informació geogràfica, en què es poden afegir i modificar dades en el decurs del projecte.

 

Zones: 

Veure Entregables – Plànol general i detall de les 19 parcel·les.

Calendari:

Gran part de les dades de l'Acció A2 per a generar els indicadors que permeten caracteritzar les parcel·les de treball s'han obtingut durant un període concret de temps, entre gener i maig de 2013.

 

Entregables: