Organismes

Portals

Vegetació

Vegetació

Palmito

Exemplar de margalló (Chamaerops humilis)

 

Fresno de flor

Flor del fleix de flor (Fraxinus ornus)

 
 

 

 

 

 

 

 

El clima mediterrani, amb estius calorosos i precipitacions escasses i irregulars, el substrat calcari i els reiterats incendis tenen com a conseqüència que la formació vegetal predominant siga una màquia o garriga densa de coscolls (Quercus coccifera), margallons (Chamaerops humilis) i argelagues (Ulex parviflorus) amb peus dispersos de pi blanc (Pinus halepensis) i carrasca (Quercus ilex rotundifolia), als vessants més càlids i exposats, i una màquia formada per llentiscles (Pistacia lentiscus) i bruc (Erica multiflora) als vessants més frescos i humits.

 

Les espècies arbòries més rellevants són el fleix de flor (Fraxinus ornus) i l'alborç (Arbutus unedo), encara que, sens dubte, la presència dels últims exemplars de roure valencià (Quercus faginea) existents al municipi li confereixen a aquest una major singularitat.

 


El gran valor botànic d'aquest espai ve referendat per la presència d'endemismes iberollevantins com ara Aster willkommii, Verbascum fontqueri, Paronychia aretioides, Gensita valentina i Odontites viscosa subsp. australis.